Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Regulamin konkursu - edycja 2023

Regulamin konkursu na realizację projektów Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO edycja 2023

 

I. Organizator konkursu

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

II. Cel konkursu

Głównym celem konkursu na realizację projektów Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2023 (zwanego dalej: konkursem) jest rozwój i promocja na terenie województwa opolskiego edukacji kulturowej, przez którą rozumie się różnorodne działania przygotowujące jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Efektem realizowanych działań edukacyjno-kulturalnych powinny być przedsięwzięcia o wysokiej jakości merytorycznej, przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wzmacniające tożsamość wielokulturową oraz więzi międzypokoleniowe, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw mających na celu upamiętnienie obchodów 25-lecia obrony Województwa Opolskiego.

III. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. organizator – Muzeum Śląska Opolskiego, dalej zwany również Muzeum lub MŚO,
 2. wnioskodawca – podmiot/osoba, składający/a wniosek do MŚO o dofinansowanie projektu w ramach konkursu,
 3. partner – podmiot, z którym Wnioskodawca wspólnie będzie realizować projekt i ma podpisane porozumienie o współpracy,
 4. realizator – Wnioskodawca wraz z Partnerami,
 5. projekt – koncepcja Wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zadania merytoryczne oraz działania niezbędne do jego realizacji, a także budżet,
 6. wniosek – wniosek o dofinansowanie projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; wypełniany za pośrednictwem generatora wniosków dostępny na: www.eduko.opole.pl,
 7. koordynator – osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do zadań związanych z prowadzeniem oraz rozliczeniem projektu,
 8. konsultacje projektu – spotkanie konsultacyjne projektu pomiędzy Organizatorem, a Wnioskodawcą zalecane do odbycia przed złożeniem wniosku,
 9. komisja oceny – zespół powołany przez Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego dokonujący oceny merytorycznej projektów złożonych do konkursu (zwana dalej KO).

IV. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie

 1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną
  i/lub kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci
  i młodzieży i ich opiekunów, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury.
   Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot / instytucja / organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa opolskiego i kierująca swe działania do ludności województwa opolskiego.
 2. Każda osoba fizyczna/instytucja/organizacja biorąca udział w konkursie, ma obowiązek pozyskać partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji
  i edukacji kulturowej. Partner musi reprezentować inną sferę życia społecznego
  niż wnioskodawca (tzn. co najmniej jeden z realizatorów powinien reprezentować sferę edukacji lub kultury, przy czym, jeśli wnioskodawca deklaruje reprezentowanie sfery kultury, jego partner powinien reprezentować sferę edukacji, np. jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucję kultury, podmiot lub organizację pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującym jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego Partnerem powinien być np. nauczyciel, szkoła i/lub organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji itd.). Partner wnioskodawcy powinien prowadzić działalność kulturalną lub edukacyjną na terenie województwa opolskiego. Partnerstwa mają mieć charakter oficjalny.

V. Warunki przygotowania i realizacji projektu 

 1. Obowiązkowe oficjalne porozumienie o współpracy na rzecz projektu z podmiotami reprezentującymi sektor edukacji i kultury działającymi w województwie opolskim powinno zawierać następujące elementy:
  a) datę i miejsce zawarcia porozumienia,
  b) pełną nazwę, adres, identyfikator (KRS, REGON, NIP) stron porozumienia,
  c) obowiązki, zadania oraz zakres odpowiedzialności partnerów,
  d) podpisy i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania każdej ze stron porozumienia.
 1. Zaleca się udział wnioskodawców w konsultacjach planowanego do złożenia
  do konkursu projektu, które będą odbywać się w siedzibie Muzeum w Opolu (możliwość przeprowadzenia spotkania on-line), przez cały okres naboru wniosków, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 2. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego naboru.
 3. Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł (wnioskodawca posiada decyzję w tym zakresie lub umowę).
 4. Niedopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie projektu – złożenie wniosku na projekt, który będąc częścią innego zadania miałby posłużyć jako uzupełnienie finansowego wkładu własnego tegoż zadania.
 5. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 6. W sekcji wniosku – budżet wnioskodawca musi określić na jakiej podstawie dany koszt będzie rozliczany, tj. czy będzie to umowa cywilnoprawna czy faktura (tę informację należy wpisać przy nazwie kosztu).
 7. Wniesienie wkładu finansowego jest punktowane dodatkowo (maksymalnie 5 pkt: wkład od 1,00 zł do 500,00 zł – 2 pkt; powyżej 500,00 zł do 1 000,00 zł – 3 pkt., powyżej 1 000,00 zł do 1 500,00 zł – 4 punkty, powyżej 1 500,00 zł – 5 punktów) poza przysługującą oceną merytoryczną. Poniesienie wkładu własnego finansowego weryfikowane będzie w oparciu o kopie dokumentów księgowych (faktury, rachunki itp.) dołączone do rozliczenia – sprawozdania z realizacji projektu składanego przez wnioskodawcę.
 8. Brak możliwości przeliczania wnoszonego wkładu osobowego i/lub rzeczowego, w tym pracy społecznej członków organizacji pozarządowych czy wolontariuszy na środki finansowe. Wniesienie wkładu osobowego/rzeczowego należy opisać w części merytorycznej wniosku.
 9. W budżecie projektu powinny zostać uwzględnione środki finansowe, które będą przeznaczone na promocję zadania (w tym m.in. na ulotki, banery, publikacje, spoty medialne). Wymiar promocji winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu projektu.
 10. Projekty składane do konkursu muszą:
  1) przyczyniać się  do  nawiązywania  współpracy pomiędzy sektorem  edukacji kultury na obszarze województwa opolskiego,
  2) budować i pogłębiać współpracę pomiędzy sektorem edukacji i kultury, reprezentowanym przez różne podmioty, np. osoby fizyczne, instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa opolskiego,
  3) podnosić jakość realizowanej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz wspierać różnorodność inicjatyw kierowanych do odbiorców,
  4) wspierać utrzymanie trwałości podejmowanych działań i ich efektów po zakończeniu jego realizacji.
 11. Projekt musi składać się z następujących elementów:
  1) działań edukacyjnych dedykowanych uczestnikom projektu i ich opiekunom,
  2) działań twórczych dla uczestników projektu i ich opiekunów.
 12. Wyłoniony w konkursie wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1) informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach, wystąpieniach publicznych itp. dotyczących realizowanego projektu, że zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Opolskiego,
  2) umieszczenia, zatwierdzonego każdorazowo przez Muzeum Śląska Opolskiego, zestawu logotypów na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,
  3) wyznaczenia koordynatora projektu, którego zadaniami będą:
  a) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu,
  b) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem,
  c) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu we współpracy z Organizatorem,
  d) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
  e) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu.
 13. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej lub określonej w niniejszym regulaminie jako maksymalna wnioskowana.
 14. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana wnioskodawca ma prawo do obniżenia deklarowanego wkładu własnego proporcjonalnie do przyznanego wsparcia finansowego.

VI. Środki finansowe

 1. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ogłoszonym w 2023 r. konkursie to 170 000,00 zł brutto.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może ubiegać się wnioskodawca to 15 000,00 zł brutto.
 3. Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych (opłacanych) w związku z realizacją zadania: od dnia podpisania umowy maksymalnie do 6 października 2023 roku.

VII.  Realizacja projektów

 1. Działania edukacyjne i twórcze podejmowane w ramach wyłonionych w konkursie projektów powinny być realizowane od 1 sierpnia 2023 r. do maksymalnie 6 października 2023 r.
 2. Projekty przeznaczone do dofinansowania będą realizowane na podstawie umów o współrealizacji projektów zawieranych pomiędzy organizatorem konkursu a wnioskodawcą, który zgłosił projekt przeznaczony do realizacji.
 3. Rozliczenie finansowe projektów, które wygrały w konkursie będzie odbywać się na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. VII.2.
 4. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego z zrealizowanego projektu, na wzorach udostępnianych przez organizatora.

VIII. Sposób i termin składania wniosków

 1. Uczestnicy konkursu składają wniosek za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej https://eduko.opole.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Ustala się następujący termin składania wniosków od 4 maja 2023 roku do 28 maja 2023 roku.
 3. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie poprzez generator w wersji elektronicznej wraz z załączonymi obowiązkowo skanami podpisanych porozumień o współpracy.
 4. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do 28 maja 2023 roku, do godziny 23:59.
 5. Decyduje data  i  godzina  zarejestrowania  poprzez generator poprawnie złożonego  wniosku (wraz z załączonymi porozumieniami)  w  systemie operatora.
 6. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Wnioski, które otrzymają dofinansowanie należy w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, podpisane w oryginale wraz z oryginałami porozumień o współpracy, a także aktualizacjami wniosków (jeśli dotyczy), dostarczyć do siedziby Muzeum lub wysłać na adres Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 45-023, ul. św. Wojciecha 13. Decyduje data stempla pocztowego.

IX. Warunki naboru i oceny wniosków

 1. Komisja Oceniająca ocenia wnioski wg kart oceny (załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu) pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Do odrzucenia wniosku pod względem formalnym wystarczy niespełnienie przynajmniej jednego z kryteriów określonych w karcie oceny wniosku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Wnioski spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez KO.
 4. Każda oferta oceniania jest przez dwóch członków KO. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w punktacji pomiędzy ocenami obu członków KO (różnica przekracza 30%) oferta kierowana jest do oceny trzeciego członka KO, którego ocena jest ostateczna. Trzeci oceniający wyłaniany jest spośród pozostałych członków KO.
 5. Maksymalna liczba punktów dla wniosków, które nie zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, wynosi 30 pkt oceny merytorycznej + 5 dodatkowych pkt.
  za wkład własny finansowy.
 6. Ocenie podlegają następujące kryteria:Na etapie I – ocena formalna – elementy wskazane w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.
  Na etapie II – ocena merytoryczna – elementy wskazane jako kluczowe w załączniku nr 3 do regulaminu.
 7. Rozpatrzenie ostateczne wniosków nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania wniosków, przy czym organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu w przypadku przedłużającej się oceny wniosków.
 8. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: edukoopolskie.pl oraz www.facebook.com/eduko.opolskie/.
 9. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

X. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,  1000):
  1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez e-mail ido@muzeum.opole.pl oraz telefonicznie pod numerem 77 4431764.
  3) Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem na realizację projektów Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego z konkursu na realizację projektów Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO.
  5) 
  Realizator posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6) Realizator ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018,  1000).
  7) Podanie przez realizatora danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy:
  1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3) Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Załączniki do Regulaminu:

Marszałek