Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Projekt EDUKO 2016-2018

Projekt "Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018" jest realizowany przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

 

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in.  kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Program Bardzo Młoda Kultura został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

Najważniejszym rezultatem zadań wspieranych w ramach projektu jest podniesienie poziomu działań edukacyjnych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Ważne jest również zachęcenie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój kultury lokalnej do faktycznej współpracy i stałej wymiany informacji.

Źródło: REGULAMIN PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA. PROMESA 2016 – 2018

Celem realizowanego na Opolszczyźnie w latach 20162018, projektu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami, działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym województwie, a także władzami samorządowymi.

Cel ten pragniemy osiągnąć będąc koordynatorem działań z zakresu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie w latach 2016–2018.

Założenia programowe Bardzo Młodej Kultury są nam bardzo bliskie. Od lat Muzeum Śląska Opolskiego pobudza i wykorzystuje edukacyjny potencjał kultury, realizując różnorodne przedsięwzięcia, dostosowywane do potrzeb i oczekiwań odbiorców, uwzględniające ich obecne kompetencje kulturowe oraz przyczyniające się do znacznego ich pogłębiania i rozwijania. W ten sposób wpływamy na kształtowanie świadomego własnej tożsamości kulturowej społeczeństwa, społeczeństwa będącego aktywnym, świadomym odbiorcą edukacji kulturowej.

Poprzez realizację tego kompleksowego zadania chcemy zainicjować i rozwijać organizacyjne (w tym finansowe) i merytoryczne podstawy współpracy w obszarze edukacji i kultury, opartej na partnerstwie, zaufaniu, wysokich kompetencjach, która przyczyni się do tworzenia zintegrowanej oraz prowadzonej na wysokim poziomie, oferty w zakresie edukacji kulturowej, będącej nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Zależy nam na wypracowaniu w naszym województwie modelowego rozwiązania, "mapy drogowej" sieci współpracy na różnych poziomach i płaszczyznach edukacji kulturowej, które będą powielane następnie niemalże samoistnie, bez nadmiernego sformalizowania, głównie w oparciu o samokształcenie się.

Ponadto kluczowym celem jest także wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w naszym regionie, co przyczyni się do samodzielnego inicjowania przez nich działań i nawiązywania współpracy na rzecz tego typu aktywności w przyszłości, w szczególności w ramach ogłaszanych przez operatora konkursów na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Dlatego też w ramach projektu zostaną przygotowane i przeprowadzone cykliczne szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, giełdy projektów dla osób zajmujących się edukacją kulturową na Opolszczyźnie. Przyczynią się one nie tylko do wzmocnienia kompetencji i wiedzy wśród ich odbiorców, lecz również pozytywnie wpłyną na budowanie sieci współpracy pomiędzy ich uczestnikami. Jednocześnie staną się doskonałym miejscem realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Niezmiernie istotna jest również potrzeba wdrożenia w naszym województwie dodatkowych środków finansowych na działalność z zakresu edukacji kulturowej, skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pula środków przeznaczanych na dofinansowywanie kultury w ramach otwartych konkursów ofert jest wciąż niewspółmierna do potrzeb i możliwości. Dlatego też wdrożenie nowej formy finansowania tego typu przedsięwzięć, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, przyczyni się do znacznego ożywienia i wzmocnienia procesu edukacji ustawicznej w zakresie kultury, a także zintegrowania lokalnych podmiotów, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na podtrzymywanie i kontynuowanie nawiązanej dzięki projektowi współpracy.

Istotnym aspektem jest również prowadzenie wspólnej, szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i lokalną ofertę wśród różnych kręgów, w szczególności nauczycieli, wykładowców, środowisk naukowych, dyrektorów i pracowników placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, edukatorów i animatorów kultury, instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz młodzieży, a także innych osób zaangażowanych w rozwój kultury lokalnej. Celem prowadzonych działań informacyjnych jest także propagowanie założeń programu Bardzo Młoda Kultura, samej edukacji kulturowej, jako narzędzia wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznie wartościowych, takich jak kreatywność, współpraca, komunikacja interpersonalna, a także zintegrowanie środowiska lokalnych edukatorów i animatorów.

W realizacji tych celów pomocne będzie przeprowadzenie, w pierwszym etapie wdrażania projektu oraz pogłębianie w kolejnych, diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową oraz stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Dzięki diagnozie zidentyfikujemy podmioty, które zajmują się edukacją kulturową, istniejące formy współpracy w tej dziedzinie, postaramy się wskazać deficyty i potencjał lokalnego środowiska. Tylko bowiem właściwe zbadanie, w tym umiejętne zdefiniowanie, ocenienie, przeanalizowanie i zinterpretowanie, może dostarczyć niezbędnej wiedzy oraz narzędzi do podejmowania dalszego świadomego i sprawczego działania, przynoszącego zadowalające efekty, prowadzące do pożądanych zmian. Realizując diagnozę chcemy położyć nacisk na interdyscyplinarny charakter relacji pomiędzy różnorodnymi obszarami edukacji kulturowej w naszym województwie. Chcemy by nie była ona typowym naukowym opracowaniem, wykorzystywanym w obiegu akademickim, lecz aby połączyła teorię z praktyką, aby stała się podstawą dla określenia dalszych działań w projekcie, w szczególności szkoleniowych, warsztatowych, konferencyjnych, a także innych projektów z zakresu edukacji kulturowej, realizowanych w przyszłości na terenie naszego województwa.

Nieodłącznym elementem projektu jest bieżące przeprowadzanie działań ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych, w tym ewaluacji projektów wyłonionych w konkursie na współorganizację. Działania te prowadzone będą w oparciu o adekwatne narzędzia. A ich wyniki staną się podstawą do opracowywania i wdrażania podobnych przedsięwzięć w latach następnych.

Rezultatami realizacji zadania będą ponadto:

  • 1) wzmocnienie wśród uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań, giełd projektów, konferencji itp. kompetencji zawodowych w obszarze edukacji kulturowej,
  • 2) wytworzenie wśród Partnerów projektu poczucia istnienia sieci realnej współpracy w obszarze edukacji i kultury w regionie,
  • 3) wytworzenie wśród uczestników projektu poczucia zintegrowania z lokalnym środowiskiem edukatorów i animatorów,
  • 4) wytworzenie wśród odbiorców projektów wyłonionych w procedurze konkursowej, świadomości w zakresie potrzeby ustawicznej edukacji w zakresie kultury,
  • 5) wytworzenie wśród Partnerów poczucia odpowiedzialności za współtworzenie lokalnego środowiska animatorów i edukatorów kulturowych.


J. Ojdana, Opracowano na podstawie: REGULAMIN PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA. PROMESA 2016 – 2018

 

eduko - grafika
Marszałek