Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Regulamin oraz polityka prywatności

 

 

Regulamin Opolskiego Portalu Edukacji Kulturowej

§ 1

 1. Niniejszy "Regulamin Opolskiego Portalu Edukacji Kulturowej" zwany dalej "Regulaminem"  określa warunki korzystania z portalu internetowego "Opolski Portal Edukacji Kulturowej",  zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki zarejestrowanych  użytkowników, prawa i obowiązki Portalu oraz zasady ochrony danych osobowych  w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Słownik pojęć:
  • Redaktor - osoba, która zarejestruje się w Portalu i będzie uprawniona do działań określonych w Regulaminie,
  • Użytkownik - osoba odwiedzającą Portal bez konieczności logowania,
  • Konto - miejsce, gdzie opublikowany jest zbiór danych redaktora, zabezpieczony hasłem.
  • Login - nazwa podmiotu reprezentowanego przez redaktora,
  • Moderator - osoba wyznaczone przez Portal i odpowiedzialna za prowadzanie Portalu, w szczególności za nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez redaktorów,
  • Administrator - osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie Portalu.

§ 2

 1. Portal ma na celu prezentację i promocję projektów oraz działań z zakresu edukacji kulturowej.

§ 3

 1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Św. Wojciecha 13.
 2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: eduko@muzeum.opole.pl.

§ 4

 1. Dostęp do Portalu jest bezpłatny.

§ 5

 1. Redaktor dokonuje rejestracji podając swoje login, hasło oraz adres email.
 2. Rejestracja zostaje ukończona po zatwierdzeniu przez moderatora.
 3. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwana dalej „umową”.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym.
 6. Rozwiązanie umowy przez administratora następuje w przypadku:
  • łamania przepisów Regulaminu,
  • podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
  • działania na szkodę Portalu.

§ 6

 1. Dokonując rejestracji profilu użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu.

§ 7

 1. Podawane w procesie rejestracji i zgłaszania projektu dane redaktora, a także hasła do konta redaktora służą jedynie celom identyfikacyjnym i pozostają niewidoczne dla innych osób.

§ 8

 1. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez redaktora danych, moderatorzy mogą żądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 9

 1. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Redaktor wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych redaktora przez Portal.
 3. Administratorem danych osobowych redaktorów jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13.
 4. Gromadzone dane osobowe redaktorów nie będą udostępnianie innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody.
 5. Redaktor ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, uzupełnienia, zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 10

 1. Redaktor ma prawo:
  • umieszczać na portalu opisy projektów, wydarzeń i inicjatyw realizowanych przez reprezentowaną instytucję lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem
  • przeglądać opisy projektów, publikacje i artykuły zamieszczone na Portalu,
  • zgłaszać nadużycia
  • korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy

§ 11

 1. Każda osoba ma prawo:
  • przeglądać wydarzenia kulturalne publikowane w Portalu,
  • przeglądać opisy projektów, publikacje i artykuły zamieszczone na Portalu,
  • zgłaszać nadużycia
  • korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 12

 1. Redaktor jest zobowiązany w szczególności do:
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób zgodnie z licencjami określonymi na Portalu.
  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników,
  • zgłoszenia administratorowi zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

§ 13

 1. Publiczna treść (wyłączając materiały wizualne czyli zdjęcia i video) serwisu (dostępna anonimowym użytkownikom) jest publikowana na warunkach licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej.
 2. Licencja wymieniona w ust. 1 umożliwia użytkownikom kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie udostępnionych utworów oraz tworzenie utworów zależnych, pod warunkiem:
  • każdorazowego przywołania autora pierwowzoru (uznania autorstwa).
 3. Wykonując czynności wskazane w ust. 2 każdorazowo należy podać informację o dacie powstania / publikacji pierwowzoru.
 4. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
 5. Istnieje możliwość publikowana poszczególnych treści na warunkach innych licencji, pod warunkiem, że redaktor wskaże i wyjaśni jej warunki.

§ 14

 1. Publikując treści na Portalu redaktor:
  • deklaruje, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów;
  • udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
   • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
   • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

§ 15

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów lub moderatorów, że redaktor dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie profil redaktora.

§ 16

 1. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 17

 1. Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Redaktorowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody - spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu
  • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu
  • opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu
  • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),
  • szkody redaktora spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu redaktora
  • szkody powstałe w wyniku niezależnego od Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wejścia w posiadanie dostępu do konta redaktora osób nieuprawnionych oraz skutki udostępnienie hasła i danych redaktora osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 18

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez redaktora.

§ 19

 1. Administrator oraz moderator mają prawo usunąć lub zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O usunięciu administrator nie ma obowiązku informować redaktora.

§ 20

 1. Portal zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko redaktora. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 21

 1. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§ 22

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 23

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 24

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2017 r.

 

 

 

Polityka prywatności

 

Opolski Portal Edukacji Kulturowej nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników Portalu.


Dane Osobowe
W czasie korzystania z Opolskiego Portalu Edukacji Kulturowej użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do działania Portalu.

 

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe publikowane na Opolskim Portalu Edukacji Kulturowej przy okazji wysyłania artykułów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Opolski Portal Edukacji Kulturowej nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies
Niektóre obszary Opolskiego Portalu Edukacji Kulturowej mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Marszałek