Trwa ładowanie strony

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Mapa strony

Samorząd województwa opolskiego

Marszałkowski Konkurs Grantowy - Opolskie EDUKO 2019


Informujemy, że wszystkie wnioski złożone w Marszałkowskim Konkursie Grantowym „Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej” przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Wyniki zostaną ogłoszone po Świętach Wielkanocnych.


Zakończono nabór wniosków w ramach
Marszałkowskiego Konkursu Grantowego
„Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”

Wpłynęły 32 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę ponad 282 tys. zł.

 


Instrukcja obsługi generatora wniosków

 

REGULAMIN

Zadanie realizowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego

MARSZAŁKOWSKI KONKURS
„OPOLSKIE EDUKO
W 15-LECIE OBECNOŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W UNII EUROPEJSKIEJ”

 

                                                                 

 1. Organizator konkursu:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
św. Wojciecha 13,
45-023 Opole

 

 1. Cel konkursu:

Głównym celem Marszałkowskiego konkursu grantowego „Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej” jest rozwój i promocja edukacji kulturowej rozumianej jako wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze połączone z uczczeniem wydarzeń, których rocznicę obchodzimy w sposób szczególny w naszym województwie w 2019 roku.
Efektem działań mają być przedsięwzięcia o wysokiej jakości merytorycznej, przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.
Sejmik Województwa Opolskiego ogłosił rok 2019 Rokiem 15-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej. W związku z powyższym zachęcamy do tworzenia w ramach niniejszego konkursu wieloaspektowych inicjatyw, mających na celu rozwijanie wśród odbiorców wartości niezbędnych do budowy społeczeństwa obywatelskiego świadomego roli samorządności oraz o włączenie się w liczne obchody tej rocznicy oraz czynne obywatelskie uczestnictwo w życiu społecznym. Państwa świadoma i powszechna aktywność obywatelska podczas obchodów tej rocznicy może być bez wątpienia najlepszym dowodem obecności naszego województwa w Unii Eurpejskiej od 15 lat.

 1. Definicje:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Organizator – Muzeum Śląska Opolskiego, dalej zwane również MŚO,
 2. Wnioskodawca – podmiot/osoba, składający/a wniosek do MŚO o sfinansowanie projektu w ramach konkursu,
 3. Partner – podmiot, z którym Wnioskodawca wspólnie będzie realizować projekt
  i ma podpisane porozumienie o współpracy,
 4. Realizator – Wnioskodawca wraz z Partnerami,
 5. projekt – koncepcja Wnioskodawcy, mieszcząca w swoim zakresie zadania merytoryczne oraz działania niezbędne do jego realizacji, a także budżet,
 6. wniosek – wniosek o sfinansowanie projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
  do niniejszego regulaminu; wypełniany przez generator wniosków dostępny na: www.generatorwnioskow.eduko.opolskie.pl i wysyłany w wersji papierowej przez Wnioskodawcę do Organizatora konkursu,
 7. koordynator – osoba wyznaczona przez Wnioskodawcę do zadań związanych
  z prowadzeniem oraz rozliczeniem projektu,
 8. konsultacje projektu – spotkanie konsultacyjne projektu pomiędzy Organizatorem,
  a Wnioskodawcą zalecane do odbycia przed złożeniem wniosku,
 9. komisja oceny – (dalej zwana również KO). W skład komisji oceny wchodzić będą m.in.: przedstawiciel samorządu Województwa Opolskiego i/lub przedstawiciel Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz przedstawiciel Organizatora konkursu.
 1. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie – uczestnicy:
 1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną w województwie opolskim, które zrealizują na terenie województwa opolskiego projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży i ich opiekunów prawnych, oparty na partnerskiej współpracy między sektorem oświaty i kultury, popularyzujący rozwój wspólnoty opartej na samorządności i najważniejszych wartościach obywatelskich w celu uczczenia 15-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej.
 2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot/instytucja/organizacja pozarządowa działająca na terenie województwa opolskiego i kierująca te działania do ludności województwa opolskiego.
 3. Każda osoba fizyczna/instytucja/organizacja biorąca udział w konkursie, ma obowiązek pozyskać Partnera, z którym wspólnie będzie realizować projekt z zakresu animacji i edukacji kulturowej. Partner ma reprezentować inną sferę życia społecznego niż Wnioskodawca oraz co najmniej jedna z tych osób/podmiotów powinna reprezentować sferę edukacji (na przykład: jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego Partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucję kultury, podmiot lub organizację pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującym jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego Partnerem powinien być np. nauczyciel, szkoła lub organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji itd.). Partner Wnioskodawcy powinien mieszkać bądź prowadzić działalność kulturalną czy edukacyjną na terenie województwa opolskiego. Partnerstwa mają mieć charakter oficjalny.
 4. O dotację mogą ubiegać się laureaci poprzednich konkursów „Opolskie EDUKO”, pod warunkiem, że składają wniosek w innym partnerstwie, to oznacza, że musi się pojawić min. jeden nowy Partner.
 1. Warunki realizacji projektu:
 1. Oficjalne porozumienie o współpracy na rzecz projektu z podmiotami reprezentującymi sektor edukacji i kultury działającymi w województwie opolskim.
 2. Zaleca się udział Wnioskodawców w konsultacjach planowanego do złożenia do konkursu projektu, które będą odbywać się w siedzibie Muzeum w Opolu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, przez cały okres naboru wniosków.
 3. Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach danego konkursu grantowego.
 4. Niedopuszczalne jest ubieganie się o sfinansowanie projektu, który uzyskał już dofinansowanie z innych źródeł (Wnioskodawca posiada decyzję w tym zakresie lub umowę).
 5. Niedopuszczalne jest ubieganie się o sfinansowanie projektu – złożenie wniosku na projekt, który będąc częścią innego zadania miałby posłużyć jako uzupełnienie finansowego wkładu własnego tegoż zadania.
 6. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowi załącznik nr 4
  do niniejszego regulaminu.
 7. Wniesienie wkładu finansowego jest punktowane dodatkowo (maksymalnie 5 pkt: wkład od 1,00 zł do 500,00 zł – 2 pkt; powyżej 500,00 zł do 1000,00 zł – 3 pkt., powyżej 1000,00 zł do 1500,00 zł – 4 punkty, powyżej 1500,00 zł – 5 punktów) poza przysługującą oceną merytoryczną. Poniesienie wkładu własnego finansowego weryfikowane będzie w oparciu o kopie dokumentów księgowych (faktury, rachunki, itp.) dołączone do rozliczenia – sprawozdania składanego przez Wnioskodawcę.
 8. Brak możliwości przeliczania wnoszonego wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków organizacji pozarządowych czy wolontariuszy na środki finansowe. Wniesienie wkładu osobowego należy opisać w części merytorycznej wniosku.
 9. Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu muszą:
  1) przyczyniać się do nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem edukacji i kultury na obszarze województwa opolskiego,
  2) upowszechniać idee związane z obchodami 15-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej, określone w tekście rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 lutego 2019 r. (Załącznik do Uchwały Nr IV/ /2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r.), stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu,
  3) budować i pogłębiać współpracę pomiędzy sektorem edukacji i kultury, reprezentowanym przez różne podmioty, np. osoby fizyczne, instytucje kultury i oświaty, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa opolskiego,
  4) podnosić jakość realizowanej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz wspierać różnorodność inicjatyw kierowanych do odbiorców,
  5) wspierać utrzymanie trwałości podejmowanych działań i ich efektów po zakończeniu jego realizacji.
 10. Projekt musi składać się z działań edukacyjnych i twórczych dedykowanych uczestnikom projektu i ich opiekunom prawnym oraz angażować lokalne społeczności.
 11. W budżecie projektu powinny zostać uwzględnione środki finansowe, które będą przeznaczone na promocję zadania (w tym m.in. na ulotki, banery, publikacje, spoty medialne). Wymiar promocji winien być dostosowany do rodzaju, zakresu oraz zasięgu projektu.
 12. Wyłoniony w konkursie Wnioskodawca zobowiązany jest do:
  1) informowania we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego projektu, że projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Opolskiego;
  2) umieszczenia zatwierdzonego zestawu logotypów na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego projektu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
  3) wyznaczenia koordynatora projektu, którego zadaniami będą:
  a) koordynowanie działań w ramach realizacji projektu,
  b) prowadzenie nadzoru nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem,
  c) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu we współpracy z Organizatorem,
  d) współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
  e) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu.
 1. Środki finansowe:

  1. Kwota przeznaczona na realizację zadań w Marszałkowskim konkursie grantowym w 2019 r. to 80.000,00 zł brutto, w tym:
   - na małe granty: 30.000,00 zł brutto,
   - na duże granty: 50.000,00 zł brutto.
  2. Budżet realizowanego projektu z zakresu edukacji i animacji kulturowej powinien mieścić się w następujących kategoriach (dotyczy kwoty wnioskowanej bez wkładu własnego):
   - mały grant – maksymalnie do 5.000,00 zł brutto,
   - duży grant – od 10.000,00 zł brutto do 15.000,00 zł brutto.
  3. Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych (opłacanych) w związku z realizacją zadania: od 23 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
 1. Realizacja projektów:
 1. Projekty powinny być zrealizowane od 23 kwietnia do 31 maja 2019 r.
 2. Projekty przeznaczone do sfinansowania będą realizowane na podstawie umów o współrealizacji przedsięwzięcia zawieranych pomiędzy Organizatorem konkursu (MŚO), a Wnioskodawcą, który zgłosił projekt przeznaczony do realizacji.
 3. Rozliczenie finansowe projektów, które wygrały w konkursie, będzie odbywać się na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. VII.2.
 4. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu, w przypadku wnoszenia wkładu finansowego kserokopii dokumentów księgowych.

 

VIII. Sposób i termin składania wniosków:

 1. Marszałkowski Konkurs „Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”, dalej zwany konkursem, składa się z jednego etapu.
 2. Uczestnicy konkursu składają wniosek – opis projektu na przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne, przygotowany w generatorze wniosków dostępnym na: www.generatorwnioskow.eduko.opole.pl wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, wraz z podpisanym porozumieniem partnerskim na adres Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole ewentualnie osobiście w siedzibie MŚO w Opolu, ul. św. Wojciecha 13
  w sekretariacie.
 3. Na kopercie należy wpisać: „Wniosek Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”.
 4. Wnioski należy składać od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu papierowej wersji wniosku do siedziby MŚO.

IX. Warunki naboru i oceny wniosków:

 1. Komisja Oceniająca ocenia wnioski wg kart oceny (załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu) pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Do odrzucenia wniosku pod względem formalnym wystarczy niespełnienie przynajmniej jednego z kryteriów określonych w karcie oceny wniosku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez KO.
 4. Każda oferta oceniania jest przez dwóch członków KO. W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie formalnie i merytorycznie, ale występuje wyraźna różnica w punktacji (tzn. różnica punktów pomiędzy ocenami obu ekspertów wynosi min. 30 %) oferta kierowana jest do oceny trzeciego eksperta, który wypełnia kartę oceny dysponując podwójną pulą punktową. Ocena trzeciego eksperta/członka komisji oceny jest ostateczna. Trzeci ekspert wyłaniany jest spośród członków KO.
 5. Maksymalna liczba punktów dla wniosków, które nie zostały odrzucone na etapie oceny formalnej, wynosi 30 pkt oceny merytorycznej + 5 dodatkowych pkt za wkład finansowy.
 6. Ocenie podlegają następujące kryteria:

Na etapie I – ocenie formalnej: elementy wskazane w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.

Na etapie II – ocenie merytorycznej: elementy wskazane jako kluczowe
w załączniku nr 3 do regulaminu.

 1. Rozpatrzenie ostateczne wniosków nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, liczonym po upływie terminu składania wniosków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu w przypadku przedłużającej się oceny wniosków.
 2. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: edukoopolskie.pl oraz https://www.facebook.com/eduko.2016.2018/.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego sfinansowaniem.
 5. Kwota przyznanego wsparcia finansowego może być niższa od wnioskowanej
  lub określonej w niniejszym regulaminie jako minimalna wnioskowana
 1. Dane osobowe:
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych oraz rozliczeniowo-statystycznych związanych z konkursem i udziałem w projekcie „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018” na podstawie . art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego oraz merytorycznego konkursu grantowego pn. Marszałkowskiego konkursu grantowego „Opolskie EDUKO w 15-lecie obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”.
  4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w konkursie.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy:
  1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  2) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3) tekst rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 26 lutego 2019 r. (Załącznik do Uchwały Nr IV/ /2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2019 r.),
  4) Kodeksu Cywilnego.
 2. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

Załączniki:

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Opolskiego oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018